Centar za onkologiju i radioterapiju KBC Split
Organizirana onkološka zaštita u Splitu započinje daleke 1929. god. kad se otvara sanatorij s rentgen odjelom. Godine 1948. u Splitu i Dalmaciji započinje sustavna briga o onkološkim bolesnicima, te se iste godine osniva Onkološki dispanzer koji je imao 40 kreveta, polikliniku, odsjek za radioterapiju, histopatološki laboratorij i operacijsku salu.
Razvojem onkologije kao struke, javlja se potreba za novom opremom i prostorom, većim brojem liječnika te 1972. godine s radom započinje Centar za tumore Opće bolnice Split, a u cilju adekvatnog liječenja bolesnika oboljelih od raka južne Hrvatske. Napravljen je kao moderan, odlično koncipiran onkološki centar koji može u potpunosti zadovoljiti potrebe za kvalitetnim i cjelovitim onkološkim liječenjem.
Centar za onkologiju brine za bolesnike četiri županije južne Hrvatske (sa cca. 1.000.000 stanovnika, cca 20% sveukupnog stanovništva Republike Hrvatske), a skrbi i o bolesnicima dijela Bosne i Hercegovine, te svesrdno ljudskim i inim potencijalima nastoji pridonijeti što uspješnijem razvoju onkologije na tim prostorima.
Također, Centar za onkologiju ustanovljuje regionalnu povezanost sa onkologijom Opće bolnice Dubrovnik, onkologijom Opće bolnice Zadar, te Općom bolnicom Šibenik.

Odjel za medicinsku onkologiju ima dvije organizacijske podjedinice: stacionar u kojem se provodi bolničko liječenje i dnevnu bolnicu koja je namijenjena ambulantnom liječenju pacijenata.
Stacionarni dio postoji od samog osnivanja Centra za onkologiju i ima 42 ležaja. U njemu se ordiniraju najsuvremeniji kemoterapijski protokoli, konkomitantna kemoradioterapija, imunoterapija, te kontinuirane infuzije citostatika. U stacionaru se liječe i bolesnici s neželjenim nuspojavama terapije (febrilne neutropenije, anemije, trombocitopenije..). Dnevna bolnica je opremljena suvremenim medicinskim pomagalima (digestor, programirani infuzomati...) i sastoji se od:
a) specijalističke ambulante za pregled bolesnika,
b) centralnog dijela za pripremu citostatika za stacionarne i ambulantne bolesnike
c) bolesničkih soba sa 6 kreveta i 4 stolice za aplikaciju bolus terapije. Dnevno se ordinira 50-60 kemoterapija.
Radioterapija kao jedan od oblika specifične onkološke terapije provodi se na Odsjeku radijacijske onkologije. Odsjek je opremljen linearnim akceleratorom, kobaltnom jedinicom, after-loading uređajem za brahiradioterapiju, klasičnim simulatorom.
Obučeno osoblje, radijacijski fizičari, inženjeri medicinske radiologije, medicinske sestre više i srednje stručne spreme, osnovni su preduvjet da se u našoj ustanovi mogu ordinirati svi modaliteti onkoloških terapija, pa se tako u Centru za onkologiju primjenjuju najsuvremenije tehnike združene konkomitantne kemoradioterapije.
Zdravstvena dostignuća i  znanstveni rad u Centru za onkologiju
i radioterapiju
U Centru za onkologiju i radioterapiju uspješno liječimo gotovo sve vrste tumora. Standard onkološkog liječenja ne zaostaje za onim u europskim zemljama. Uspjesi liječenja kompatibilni su onima u zemljama zapadne Europe, a obzirom na okruženje i financijsku situaciju zdravstva u Republici Hrvatskoj mi smo zadovoljni postignutim rezultatima liječnja. Jasno, možemo i trebamo bolje.
Od svog nastanka Centar za onkologiju veliku pozornost posvećuje kliničkim istraživanjima kojima je cilj unaprijediti kvalitetu liječenja onkoloških bolesnika. Kao posljedica navedenog angažmana možemo potvrditi da imamo ponajbolje rezultate u liječenju uznapredovalog inoperabilnog raka vrata maternice u svijetu. Naši rezultati objavljeni su na kongresu američnog udruženja kliničkih onkologa, kongresu njemačkih ginekologa, te srednje europskom onkološkom kongresu.

Aktivno sudjelujemo u svim akademsko nastavnim aktivnostima na prostorima južne Hrvatske u onkologiji. Vodimo Katedru za Kliničku onkologiju. Voditelj predmeta je prof.dr.sc.Eduard Vrdoljak sa suradnicima (asistenti) dr.Tomislavom Omrčenom, dr.Marijom Bobanom i mr. dr. Brankom Petrić Miše.
Osim u navedenom prof.dr.sc.Eduard Vrdoljak sa suradnicima sudjeluje kao nastavnik predmeta klinička onkologija kao dijela poslijediplomskog studija iz Kliničke medicine na med.fakultetu Sveučilišta u Splitu i Mostaru te poslijediplomskom studiju Sveučilišnog centra u Dubovniku.
U slijedećem razdoblju, u postupku usklađivanja s Bolonjskim procesom, težište se prebacuje na praktični rad u vidu vježbi i interaktivnih seminara.
U Centru za onkologiju se potiče znanstveno-istraživački rad nastavnika i suradnika u nastavi kao i svi oblici stručnog i znanstvenog usavršavanja. Zadnjih nekoliko godina u Centru za onkologiju provedeno je ili se provodi niz kliničkih studija.
Poseban naglasak stavlja se na usavršavanje i napredovanje mladih suradnika u nastavi (poslijediplomski doktorski znanstveni studij, usavršavanje u inozemstvu, kongresi u zemlji i inozemstvu, uvođenje novih terapijskih postupaka, itd), te publiciranje stručnih i znanstvenih radova.
U Centru za onkologiju se provodi niz projekata odobrenih od Ministarstva znanosti i Ministarstva zdravstva.
Nastavnici i suradnici u nastavi iz Kliničke onkologije objavljuju znanstvene i stručne radove u časopisima indeksiranim u Current Contestsu i drugim indeksiranim međunarodnim publikacijama te aktivno sudjeluju na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.
Također, djelatnici Centra za onkologiju sudjelovali su kao koautori ili kao suradnici u pisanju pojedinih poglavlja medicinskih knjiga kao i udžbenika iz Kliničke onkologije koji se danas primjenjuje na sva 4 Medicinska fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Pri Centru za onkologiju djeluju i udruge: Hrvatsko društvo za promicanje kliničkih istraživanja u onkologiji, Jugoistočna europska grupa za istraživanja na području onkologije, te Županijska liga protiv raka – Split.
U suvremenoj medicini stalno se naglašava i postoji potreba timskog rada, u kojem specijalisti kliničke onkologije s ostalim kolegama liječnicima drugih specijalnosti provode dio radnog vremena u konzultacijskim sastancima koji su dio raznih timova za najbolje liječenje bolesnika s malignim bolestima. Trenutno, u Centru za onkologiju KBC Split djeluju slijedeći timovi za liječenje bolesnika s malignim tumorima: Tim za urološke tumore, Tim za dojku, Tim za ORL bolesnike, Tim za gastrointestinalne tumore, Tim za bolesnike s plućnim tumorima, Tim za kožne tumore i melanome.


Up | Down | Top | Bottom

     
 
     
 
     
 
 
 
 
     

...    
 

     
 

 

 

 

www.zjmd.com.hr

Facebook

 

 

  

Radio Sunce 92,9 MHz
Tel: +385 21 571-445 Tel/fax: +385 21 388-779 E-mail: sunce@radiosunce.com.hr
Izradili: Diagram d.o.o. i Spectar design d.o.o.